Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Pensioen 1-2-3


Welkom bij Pensioenfonds UWV. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je bijvoorbeeld wel bij ‘Mijn pensioen’. Daar staan je persoonlijke gegevens en documenten. Als je daar je e-mailadres achterlaat, kunnen we je in de toekomst ook digitaal over pensioenzaken informeren. Je logt gemakkelijk in met DigiD.

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. In laag 2 lees je meer over alle onderwerpen van laag 1. In laag 3 vind je juridische en beleidsmatige informatie, zoals het pensioenreglement en het jaarverslag van ons pensioenfonds. 

Downloaden
Je kunt alle informatie uit laag 1 en laag 2 downloaden. 

 

 • Arbeidsongeschiktheid

  Word je tijdens je dienstverband bij UWV arbeidsongeschikt? Dan blijf je pensioen opbouwen zonder dat je daarvoor premie betaalt. Dat noemen we ‘premievrije opbouw’. Tijdens arbeidsongeschiktheid bouw je minder pensioen op dan wanneer je werkt. Hoeveel pensioen je blijft opbouwen zonder daarvoor premie te betalen, is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt af van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Dat zie je in de tabel.

  Als je voor dit percentage arbeidsongeschikt bent volgens de WIA blijf je dit percentage pensioen opbouwen zonder daarvoor premie te betalen
  80 – 100% 70
  65 – 80% 50,75
  55 – 65% 42
  45 – 55% 35
  35 – 45% 28

   

  Meer informatie
 • Als je met pensioen gaat, krijg je ouderdomspensioen van Pensioenfonds UWV. Het ouderdomspensioen gaat volgens de huidige pensioenregeling standaard in op 67 jaar. Of eerder als je eerder AOW krijgt. Je bouwt tot dat moment ouderdomspensioen op. Tot 1 januari 2014 was de pensioenleeftijd 65 jaar.

  Ga je binnenkort met pensioen, dan gaat het pensioen in op de eerste van maand waarin je AOW ontvangt. Het ouderdomspensioen stopt als je overlijdt.

  De hoogte van je pensioenuitkering is afhankelijk van je loon en het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd.

  Op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds UWV. Dit overzicht krijg je elk jaar opgestuurd.
  Je ziet het ook bij Mijn Pensioen.

  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je in totaal (zowel van UWV als  van andere werkgevers) naar verwachting gaat ontvangen, inclusief je AOW-uitkering. Je ouderdomspensioen van Pensioenfonds UWV ontvang je naast je AOW-uitkering van de overheid.

  Meer informatie
 • Partnerpensioen

  Als je overlijdt, ontvangt je partner een partnerpensioen. Je partner ontvangt deze uitkering zolang hij/zij leeft. De hoogte van het pensioen hangt af van het moment waarop je overlijdt:

  • Werk je op het moment van overlijden bij UWV? Dan ontvangt je partner 70% van het ouderdomspensioen dat je had kunnen bereiken als je tot je pensioendatum had opgebouwd.
  • Stop je met werken bij UWV vóór je met pensioen gaat? Dan ontvangt je partner het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot het moment dat je stopt met werken bij UWV. Je kunt er bij uitdiensttreding voor kiezen een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen dat bij je overlijden direct tot uitkering komt, ongeacht het moment waarop je overlijdt.
  • Ben je met pensioen op het moment van overlijden? Dan ontvangt je partner een partnerpensioenuitkering. De hoogte van de partnerpensioenuitkering is afhankelijk van de keuzes die je gemaakt hebt toen je met pensioen ging. De hoogte van het partnerpensioen bedraagt standaard 35% van het ouderdomspensioen.

  Voorwaarden partnerpensioen

  Om in aanmerking te komen voor partnerpensioen moeten jij en je partner voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • jullie zijn getrouwd; of
  • jullie hebben een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand; of
  • jij en je partner:
   • zijn geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn; en
   • hebben het partnerschap bij de notaris in een akte vastgelegd. In deze akte staat dat je partner de begunstigde is voor het partnerpensioen; en
   • wonen op het moment dat je overlijdt langdurig samen volgens het bevolkingsregister (gezamenlijke huishouding).

  Voldoen jullie niet aan deze voorwaarden, dat ontvangt je partner geen partnerpensioen.

  Wezenpensioen

  Je kinderen krijgen wezenpensioen tot zij 18 jaar worden als je overlijdt tijdens of na je dienstverband bij UWV. Dit geldt ook nadat je met pensioen bent gegaan. Als je kinderen het grootste deel van de tijd studeren krijgen ze tot uiterlijk hun 27ste wezenpensioen.

  De hoogte van het wezenpensioen hangt af van het moment waarop je overlijdt:

  • Werk je op het moment van overlijden bij UWV? Dan is het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen dat je zou hebben opgebouwd als je tot je pensioendatum had opgebouwd.
  • Stop je met werken bij UWV vóór je met pensioen gaat? Dan ontvangt je kind het wezenpensioen dat je hebt opgebouwd tot het moment dat je stopt met werken bij UWV.
  • Ben je met pensioen op het moment van overlijden? Dan is het wezenpensioen 14% van het pensioen dat je tot je pensioendatum hebt opgebouwd.

  Voorwaarden wezenpensioen

  Wezenpensioen geldt voor kinderen, voor stiefkinderen en voor pleegkinderen. Voorwaarde is wel dat deze kinderen in belangrijke mate door jou werden onderhouden. In de regel zal je dan ook kinderbijslag voor je kind(eren) ontvangen.

   

  Meer informatie
 • A. AOW

  De AOW-uitkering is het pensioen dat je krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Je krijgt een volledige AOW-uitkering als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd altijd in Nederland gewoond en/of gewerkt hebt. Heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

  De leeftijd waarop je AOW-uitkering ingaat, hangt af van je geboortedatum. De hoogte van de AOW-uitkering wordt ieder jaar in januari en juli vastgesteld. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum die voor jou van toepassing is op www.svb.nl.

  B. Pensioen dat je via je werk opbouwt

  De hoogte van je pensioen en het pensioen voor je partner en kinderen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijg je eens per jaar toegestuurd. Het staat ook op je persoonlijke pagina, Mijn pensioen. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat je – ook bij eventuele vorige werkgevers – hebt opgebouwd.

  C. Pensioen dat je zelf regelt

  Je kunt ook zelf sparen voor extra pensioen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of een spaarrekening.

  Meer informatie
 • Je bouwt pensioen op via een middelloonregeling. Dit betekent dat je elk jaar een stukje van je pensioen opbouwt, gebaseerd op je inkomen in dát jaar.

  Je uiteindelijke pensioen is afhankelijk van het inkomen dat je gemiddeld tijdens je dienstverband bij UWV hebt verdiend. Vandaar de term middelloon.

  Je stopt met de pensioenopbouw via Pensioenfonds UWV als je uit dienst gaat bij UWV, of als je 67 jaar wordt. Krijg je eerder AOW dan 67 jaar? Dan bouw je op tot je AOW-leeftijd. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft bij Pensioenfonds UWV staan.

  Pensioendashboard

  Wil je weten of je voldoende pensioen opbouwt?


  Ga naar het Pensioendashboard

  Meer informatie
 • Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het bruto loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Dit heet de pensioengrondslag.

  Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Je pensioengrondslag wordt als volgt berekend:

  (Bruto voltijd loon - de franchise) x deeltijdfactor

  De deeltijdfactor wordt bepaald door je arbeidscontract (fulltime of parttime). Over de pensioengrondslag bouw je jaarlijks maximaal 1,738% aan ouderdomspensioen op.

  Als je salaris hoger is dan € 107.593 bouw je over het gedeelte van je salaris boven € 107.593 geen pensioen op.

  Variabel opbouwpercentage

  Met ingang van 2013 is het opbouwpercentage variabel. Als in een bepaald jaar de beoogde pensioenopbouw niet kan worden betaald van de premie, wordt het opbouwpercentage verlaagd. Je bouwt in dat jaar dan minder pensioen op.

  De premie die jij en je werkgever betalen, is maximaal 20% van de totale bruto loonsom. Hoe hoog het opbouwpercentage kan zijn, gegeven de maximale premie, is afhankelijk van diverse factoren. Onder meer de leeftijdsopbouw van onze medewerkers, de ontwikkeling van de levensverwachting en de rentestand op dit moment. Het opbouwpercentage van 1,738% in 2019 kan worden gefinancierd uit de maximale premie.

  Aan het eind van elk jaar wordt op basis van de financiële positie van het pensioenfonds vastgesteld hoe hoog het opbouwpercentage voor het volgende jaar wordt. Dit percentage wordt vervolgens vastgelegd in de cao. Deze kun je inzien via UWV Intranet.

   

  Meer informatie
 • Voor de pensioenopbouw leggen zowel jij als je werkgever premie in. In totaal betalen jullie jaarlijks maximaal 20% van je salaris.

  De premie die je zelf betaalt, staat op je loonstrook. De rest betaalt je werkgever. Bij ingrijpende omstandigheden kan je werkgever minder of geen premie betalen. De hoogte van je eigen bijdrage is vastgelegd in de UWV-cao.

  Meer informatie
 • Als je ergens anders al pensioen hebt opgebouwd en je start met pensioenopbouw bij Pensioenfonds UWV, dan kun jij je daar opgebouwde pensioen meenemen. Het meenemen van pensioen heet waardeoverdracht.

  Algemeen
  Kijk goed of waardeoverdracht voor jou zinvol is. Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Je kunt voor het vergelijken van regelingen Pensioen 1-2-3 gebruiken.

  Kijk ook goed naar de verhoging of verlaging van je pensioen in je oude en je nieuwe pensioenregeling. Soms worden pensioenen minder snel verhoogd als je niet meer actief pensioen opbouwt binnen een pensioenregeling.

  Overweeg je waardeoverdracht, dan kun je altijd eerst een vrijblijvende offerte aanvragen. Daarna kun je besluiten of je waardeoverdracht wil of niet. Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de beleidsdekkingsgraad van beide pensioenfondsen minimaal 100% is.

  Verander je van baan en ga je daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van je opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met je pensioen gebeurt.

  Als je vertrekt bij UWV
  Verander je van baan en ga je daardoor naar een andere pensioenregeling dan die bij Pensioenfonds UWV? De hoogte van je opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met je pensioen bij Pensioenfonds UWV gebeurt. Er zijn drie mogelijke situaties:

  1. Is je opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar (2019) dan beslis je zelf of je jouw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat je nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat je je pensioen wilt meenemen. Het meenemen van je pensioen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Wil je je pensioen niet meenemen? Dan blijft je pensioen bij Pensioenfonds UWV staan.

  2. Is je opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar (2019) en hoger dan € 2 per jaar? Dan zorgt Pensioenfonds UWV er automatisch voor dat je pensioen meegaat naar je nieuwe pensioenuitvoerder.  Pensioenfonds UWV checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft je pensioen bij Pensioenfonds UWV.

  3. Stopte je pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is je opgebouwd pensioen € 2 of lager per jaar, dan krijg je dat pensioen niet. Je pensioen vervalt aan het pensioenfonds. Dit is wettelijk geregeld.

  Vraag je waardeoverdracht online aan!

  Meer informatie
 • Je kunt met een deel van je levenslange ouderdomspensioen extra tijdelijk pensioen inkopen (AOW-compensatie) voor de periode dat je nog geen AOW ontvangt.

  Als je hiervoor kiest, wordt je levenslange ouderdomspensioen wel iets lager. Het tarief voor de AOW-compensatie is € 57 voor elke maand  dat je € 1.000 AOW-compensatie krijgt. Hierdoor valt je levenslange ouderdomspensioen jaarlijks € 57 lager uit.

  In 2019 kun je maximaal een AOW-compensatie van € 1.723 per maand inkopen (dit is tweemaal de AOW-uitkering voor een gehuwde).

  Meer informatie
 • 1. Verzekering tijdelijk partnerpensioen (Anw-aanvulling)

  Je kunt via het pensioenfonds een individuele verzekering afsluiten die – ongeacht een eventuele Anw-uitkering van de overheid – een uitkering geeft aan je partner als je tijdens je dienstverband bij UWV overlijdt. Deze verzekering heet de tijdelijk partnerpensioenverzekering en keert uit tot je partner de AOW-leeftijd bereikt.

  De hoogte van de uitkering voor je partner via de tijdelijk partnerpensioenverzekering is gebaseerd op de volledige Anw-uitkering via de overheid (vanaf 1 januari 2019: € 15.495,95 bruto per jaar). Je kunt ervoor kiezen de hoogte van dit uit te keren bedrag geheel (100%), of gedeeltelijk (naar wens 50% of 75%) te verzekeren.

  Voor de tijdelijk partnerpensioenverzekering bedraagt de premie vanaf 1 april 2019:

  Leeftijd medewerker Jaarpremie als percentage van het verzekerde bedrag
  Jonger dan 30 jaar 0,20%
  30 – 39 jaar 0,50%
  40 – 49 jaar 1,40%
  50 en ouder en gepensioneerden 3,20%


  Als je meer wilt weten over de voorwaarden van aanmelding kun je in het reglement kijken of de werkgever vragen.

  Aanmeldformulier verzekering tijdelijk partnerpensioen

  2. Aanvullend partnerpensioen

  Als je na je pensioendatum overlijdt, ontvangt je partner een partnerpensioenuitkering van Pensioenfonds UWV. De hoogte van dit partnerpensioen is gekoppeld aan de hoogte van het ouderdomspensioen dat je ontving op het moment van overlijden. Je partner ontvangt bij je overlijden na de pensioendatum een levenslang partnerpensioen ter hoogte van 35% van je ouderdomspensioen.

  Of dat voldoende is, hangt onder meer af van de vraag of je partner een volledige AOW-uitkering ontvangt en wellicht nog andere inkomsten heeft. Kom je tot de conclusie dat je partner niet voldoende inkomen heeft als je na je pensioendatum zou overlijden, dan kun je bij het pensioenfonds kiezen voor een verzekering waarmee extra partnerpensioen wordt opgebouwd.

  Je kunt ieder jaar een stukje extra partnerpensioen opbouwen door betaling van onderstaand percentage van de pensioengrondslag. Je mag niet onbeperkt partnerpensioen opbouwen. Het totale partnerpensioen mag niet hoger zijn dan 70% van je ouderdomspensioen.

  Leeftijd per 1-4-2019 Premiepercentage (m.i.v. 1-4-2019)
  Jonger dan 30 jaar 0,7%
  30 - 39 jaar  0,9%
  40 - 49 jaar 1,3%
  50 - 65 jaar 2,1%


  Als je meer wilt weten over de voorwaarden van aanmelding kun je in het reglement kijken of de werkgever vragen.

  Aanmeldformulier verzekering aanvullend partnerpensioen

  3. Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen

  Als je tijdens je loopbaan bij UWV arbeidsongeschikt raakt, is er vanuit de overheid en het pensioenfonds één en ander geregeld. Je hebt via het pensioenfonds de mogelijkheid op vrijwillige basis een aanvullende individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

  De kosten voor de individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bedragen 0,5% van je salaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De hoogte van de uitkering van de individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering is gekoppeld aan de mate waarin je arbeidsongeschikt raakt. In onderstaande tabel staat de hoogte van de uitkering bij de verschillende maten van arbeidsongeschiktheid.

  Mate van arbeidsongeschiktheid Jaarlijkse uitkering
  80 – 100% 10% van je jaarsalaris
  65 – 80% 7,25% van je jaarsalaris
  55 – 65% 6% van je jaarsalaris
  45 – 55% 5% van je jaarsalaris
  35 – 45% 4% van je jaarsalaris

  Binnen zes maanden na indiensttreding kun je een aanvullende individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten zonder medische keuring. Na zes maanden kun je een aanvullende individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering op ieder moment afsluiten, onder voorwaarde van een medische keuring.

  Een medisch specialist voert deze keuring uit aan de hand van een ingevulde gezondheidsverklaring. Een eenmaal beëindigde verzekering kan niet op een later moment weer ingaan.

  Als je meer wilt weten over de voorwaarden van aanmelding kun je in het reglement kijken of de werkgever vragen.

  Aanmeldformulier IAAOV

  Meer informatie
 • Als je met pensioen of uit dienst gaat kun je een deel van je ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Je krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Je partner ontvangt een hoger pensioen als jij overlijdt. Dit wordt 70% van je lagere ouderdomspensioen.

  Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

  Meer informatie
 • Naast ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn om bij je pensioneren (een deel van) het partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft je partner zelf een goed pensioen, of misschien heb je geen partner (meer).

  Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als je wél een partner hebt moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze.

  Meer informatie
 • Eerder met pensioen 

  Je hebt de keuze eerder met pensioen te gaan. Op zijn vroegst kun je op 55-jarige leeftijd al met pensioen gaan. Dit heeft uiteraard wel gevolgen voor de hoogte van je pensioenuitkering. Logisch, want je hebt minder jaren pensioen opgebouwd en je ontvangt over een langere periode pensioen. Met het pensioendashboard kun je voor jouw persoonlijke pensioensituatie de effecten van eerder stoppen met werken berekenen.

  Ga naar het pensioendashboard

  Later met pensioen 

  Je kunt ook later met pensioen gaan. Je kunt je pensioen uitstellen tot uiterlijk de eerste van de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Als je later met pensioen gaat, wordt je ouderdomspensioen hoger.

  Let op: als je het moment van pensioneren uitstelt, heeft dit gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen van je partner. Bij overlijden tussen 65 jaar en het uitgestelde moment waarop je met pensioen gaat, is het partnerpensioen lager dan het partnerpensioen bij overlijden vóór je 65ste.

  Deeltijdpensioen

  De pensioenregeling bij UWV biedt je de mogelijkheid om, op zijn vroegst vanaf 60-jarige leeftijd, in deeltijd met pensioen te gaan. Dat betekent dat je ervoor kunt kiezen om deels door te werken en deels het pensioen al in te laten gaan. Dit gaat altijd in overleg met de werkgever.

  Ontdek in 8 minuten hoe je je pensioen kunt regelen! Bekijk het nu.

  Meer informatie
 • Je kunt je pensioen in hoogte laten variëren. Dit houdt in dat je eerst een periode een hogere uitkering ontvangt en daarna levenslang een lagere uitkering.

  Als je hiervoor kiest duurt de periode van de hogere uitkering minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. Voor het partnerpensioen heeft deze keuze geen gevolgen.

  Voorbeeld: het ouderdomspensioen met een ingangsdatum 67 jaar wordt als volgt verhoogd

  • Bij de keuze voor 5 jaar een hogere uitkering, ontvang je de eerste 5 jaar 122% van het oorspronkelijk vastgestelde pensioen. Na 5 jaar wordt het bedrag verlaagd tot 91,50% (is 75% van het verhoogde bedrag) van het oorspronkelijk vastgestelde pensioen.
  • Bij de keuze voor 10 jaar een hogere uitkering, ontvang je de eerste 10 jaar 114% van het oorspronkelijk vastgestelde pensioen. Na 10 jaar wordt het bedrag verlaagd tot 85,50% (is 75% van het verhoogde bedrag) van het oorspronkelijk vastgestelde pensioen.

  Voorbeeld: het ouderdomspensioen met een ingangsdatum 65 jaar wordt als volgt verhoogd

  • Bij de keuze voor 5 jaar een hogere uitkering, ontvang je de eerste 5 jaar 123% van het oorspronkelijk vastgestelde pensioen. Na 5 jaar wordt het bedrag verlaagd tot 92,25% (is 75% van het verhoogde bedrag) van het oorspronkelijk vastgestelde pensioen.
  • Bij de keuze voor 10 jaar een hogere uitkering, ontvang je de eerste 10 jaar 115% van het oorspronkelijk vastgestelde pensioen. Na 10 jaar wordt het bedrag verlaagd tot 86,25%  (is 75% van het verhoogde bedrag) van het oorspronkelijk vastgestelde pensioen.
  Meer informatie
 • De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die invloed hebben op je pensioen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

  Levensverwachting

  Pensioenfonds UWV probeert voorbereid te zijn op de risico’s die invloed hebben op je pensioen. Achteraf blijkt een risico soms groter te zijn dan vooraf ingeschat. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Pensioenfonds UWV moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

  Rente

  De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenfondsen maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds UWV ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

  Beleggingen

  Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds UWV ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenfonds kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Dat doet Pensioenfonds UWV ook. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

  Beleidsdekkingsgraad

  Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij het verhogen (indexeren) van de pensioenen. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden.

  Financiële situatie

  Meer informatie
 • Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag in 2018 iets minder kopen dan in 2017. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds UWV je opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren.

  Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de lonen bij UWV. Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen.

  Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Pensioenfonds UWV niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dat je pensioen dan minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

  In onderstaand overzicht wordt de verhoging van de pensioenen afgezet tegen de stijging van de lonen en de prijzen.

    Indexatie

  Stijging van de lonen

  januari tot januari

  Stijging van de prijzen

  oktober tot oktober

  2018 0,00% 1,50% 1,47%
  2017 0,00% 1,00% 1,47%
  2016 0,00% 1,00% -0,01%
  2015 0,00% 1,50% 0,39%
  2014 0,00% 1,61% 0,57%
  2013 0,00% 1,00% 1,08%
  2012 0,00% 1,00% 2,13%
  2011 0,00% 0,00% 2,47%
  2010 0,00% 1,20% 1,35%
  2009 0,20% 2,60% 0,06%
  2008 0,00% 2,60% 2,81%
  2007 3,22% 3,22% 1,19%

   

  Meer informatie
 • Het kan gebeuren dat we ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komen. Dan moet er iets gebeuren.

  We bekijken dan zorgvuldig wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld je pensioen niet verhogen of het opbouwpercentage verlagen. De laatste mogelijkheid is je opgebouwde pensioen verlagen. Dat is echt een laatste redmiddel en hebben we hebben we de afgelopen jaren gelukkig niet hoeven doen. Maar de kans dat we dit op 1 januari 2020 wel moeten doen, is helaas zeker aanwezig. Je moet hier dan ook serieus rekening mee houden.

  Meer informatie
 • Pensioenfonds UWV maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie, de uitbetaling van de pensioenen en het innen van de premies.

  Ook maken wij kosten voor de communicatie, zoals brieven, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de website.

  Het beheren en beleggen van vermogen kost ook geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen.

  Meer informatie
 • Als je ergens anders al pensioen hebt opgebouwd en je gaat bij UWV werken, kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar Pensioenfonds UWV. Het meenemen van je pensioen heet waardeoverdracht.

  Wil jij je pensioen meenemen?


  Vraag waardeoverdracht aan

  Stap je over van Pensioenfonds UWV naar een ander pensioenfonds of een andere pensioenverzekeraar? Dan moet je de waardeoverdracht daar aanvragen. 

  Let op:

  De beleidsdekkingsgraad

  De beleidsdekkingsgraad geeft de financiële situatie van het pensioenfonds weer. De beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen van het fonds (het vermogen) en de verplichtingen (de pensioenen die het fonds moet betalen). Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat. Is de beleidsdekkingsgraad te laag, dan moet er een herstelplan worden gemaakt. Als de beleidsdekkingsgraad niet snel genoeg herstelt, kan het pensioenfonds bijvoorbeeld besluiten het pensioen - tijdelijk - niet te verhogen of zelfs te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100% is er geen waardeoverdracht mogelijk. Dat geldt zowel voor Pensioenfonds UWV als het andere pensioenfonds dat bij de waardeoverdracht betrokken is.

   

  Meer informatie
 • Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heb je recht op gedeeltelijke voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Ook kun je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

  Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid.

  Mate van arbeidsongeschiktheid Mate van premievrije pensioenopbouw

  Percentage voor de berekening van het arbeidsongeschiktheids-pensioen*

  80% - 100% 70% 70%
  65% - 80% 50,75% 50,75%
  55% - 65% 42% 42%
  45% - 55% 35% 35%
  35% - 45% 28% 28%

  * verschil tussen bruto jaarloon en maximum WIA loon

  Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

  Meer informatie

 • Als je gaat trouwen of bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt je partner automatisch begunstigde van het partnerpensioen. Dit betekent dat bij je overlijden het pensioenfonds het verzekerde partnerpensioen zal uitkeren aan je partner.


  Wil je zaken anders regelen, neem dan contact op met de notaris. Denk als je gaat trouwen ook na of je aanvullende verzekeringen wilt afsluiten bij Pensioenfonds UWV.
   

  Voorwaarden partnerpensioen

  Als jullie niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, moeten jij en je partner voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor partnerpensioen:

  • jij en je partner
   • zijn geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn; en
   • hebben het partnerschap bij de notaris in een akte vastgelegd. In deze akte staat dat je partner de begunstigde is voor het partnerpensioen; en
   • wonen op het moment dat je overlijdt langdurig samen volgens het bevolkingsregister (gezamenlijke huishouding).

  Voldoen jullie niet aan deze voorwaarden, dat ontvangt je partner geen partnerpensioen.

   

  Meer informatie
 • Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap.

  Je kunt met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten zijn vastgelegd in voorwaarden bij aanvang van het partnerschap of worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

  Om ervoor te zorgen dat je ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

  Let op: het wettelijk recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

  Je ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat je opbouwde tot de datum van de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij je ex-partner afstand doet van het recht, want dan moet je Pensioenfonds UWV wel informeren.

  Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen. 

  Meer informatie
 • Meld dit bij Pensioenfonds UWV en bespreek wat de gevolgen zijn voor je pensioen.

  Informatie over de gevolgen voor de AOW kan je navragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl. Laat het ons ook weten als er iets verandert in je burgerlijke staat.

  Let op: ook als je binnen het buitenland verhuist, moet je Pensioenfonds UWV daarover schriftelijk informeren.

  Meer informatie
 • Bekijk in ieder geval eens per jaar hoeveel pensioen je hebt opgebouwd.

  Ga ook na of dit voor jou genoeg is. Een totaaloverzicht van je opgebouwde pensioen vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Meer informatie
 • Heb je vragen of wil je gebruikmaken van een keuzemogelijkheid? Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon ( 050) 582 79 77. Of stuur een e-mail naar pensioendesk@tkppensioen.nl.

  Meer informatie
Geef je mening