Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Vrijwillige verzekeringen

1. Verzekering tijdelijk partnerpensioen (Anw-aanvulling)

Je kunt via het pensioenfonds een individuele verzekering afsluiten die – ongeacht een eventuele Anw-uitkering van de overheid – een uitkering geeft aan je partner als je tijdens je dienstverband bij UWV overlijdt. Deze verzekering heet de tijdelijk partnerpensioenverzekering en keert uit tot je partner de AOW-leeftijd bereikt.

De hoogte van de uitkering voor je partner via de tijdelijk partnerpensioenverzekering is gebaseerd op de volledige Anw-uitkering via de overheid (vanaf 1 januari 2019: € 15.495,95 bruto per jaar). Je kunt ervoor kiezen de hoogte van dit uit te keren bedrag geheel (100%), of gedeeltelijk (naar wens 50% of 75%) te verzekeren.

Voor de tijdelijk partnerpensioenverzekering bedraagt de premie vanaf 1 april 2019:

Leeftijd medewerker Jaarpremie als percentage van het verzekerde bedrag
Jonger dan 30 jaar 0,20%
30 – 39 jaar 0,50%
40 – 49 jaar 1,40%
50 en ouder en gepensioneerden 3,20%


Als je meer wilt weten over de voorwaarden van aanmelding kun je in het reglement kijken of de werkgever vragen.

Aanmeldformulier verzekering tijdelijk partnerpensioen

2. Aanvullend partnerpensioen

Als je na je pensioendatum overlijdt, ontvangt je partner een partnerpensioenuitkering van Pensioenfonds UWV. De hoogte van dit partnerpensioen is gekoppeld aan de hoogte van het ouderdomspensioen dat je ontving op het moment van overlijden. Je partner ontvangt bij je overlijden na de pensioendatum een levenslang partnerpensioen ter hoogte van 35% van je ouderdomspensioen.

Of dat voldoende is, hangt onder meer af van de vraag of je partner een volledige AOW-uitkering ontvangt en wellicht nog andere inkomsten heeft. Kom je tot de conclusie dat je partner niet voldoende inkomen heeft als je na je pensioendatum zou overlijden, dan kun je bij het pensioenfonds kiezen voor een verzekering waarmee extra partnerpensioen wordt opgebouwd.

Je kunt ieder jaar een stukje extra partnerpensioen opbouwen door betaling van onderstaand percentage van de pensioengrondslag. Je mag niet onbeperkt partnerpensioen opbouwen. Het totale partnerpensioen mag niet hoger zijn dan 70% van je ouderdomspensioen.

Leeftijd per 1-1-2019 Premiepercentage (m.i.v. 1-1-2019)
Jonger dan 30 jaar 0,7%
30 - 39 jaar  0,9%
40 - 49 jaar 1,3%
50 - 65 jaar 2,1%


Als je meer wilt weten over de voorwaarden van aanmelding kun je in het reglement kijken of de werkgever vragen.

Aanmeldformulier verzekering aanvullend partnerpensioen

3. Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je tijdens je loopbaan bij UWV arbeidsongeschikt raakt, is er vanuit de overheid en het pensioenfonds één en ander geregeld. Je hebt via het pensioenfonds de mogelijkheid op vrijwillige basis een aanvullende individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

De kosten voor de individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bedragen 0,5% van je salaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De hoogte van de uitkering van de individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering is gekoppeld aan de mate waarin je arbeidsongeschikt raakt. In onderstaande tabel staat de hoogte van de uitkering bij de verschillende maten van arbeidsongeschiktheid.

Mate van arbeidsongeschiktheid Jaarlijkse uitkering
80 – 100% 10% van je jaarsalaris
65 – 80% 7,25% van je jaarsalaris
55 – 65% 6% van je jaarsalaris
45 – 55% 5% van je jaarsalaris
35 – 45% 4% van je jaarsalaris

Binnen zes maanden na indiensttreding kun je een aanvullende individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten zonder medische keuring. Na zes maanden kun je een aanvullende individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering op ieder moment afsluiten, onder voorwaarde van een medische keuring.

Een medisch specialist voert deze keuring uit aan de hand van een ingevulde gezondheidsverklaring. Een eenmaal beëindigde verzekering kan niet op een later moment weer ingaan.

Als je meer wilt weten over de voorwaarden van aanmelding kun je in het reglement kijken of de werkgever vragen.

Aanmeldformulier IAAOV