Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken
 

A

Anw

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een wettelijke basisvoorziening bij overlijden voor de nabestaanden. Lang niet iedereen heeft recht op een Anw-uitkering. Alleen arbeidsongeschikte (ten minste 45%) nabestaanden, nabestaanden met kinderen jonger dan 18 jaar en nabestaanden die zijn geboren vóór 1950 krijgen een uitkering. Bovendien is de Anw-uitkering inkomensafhankelijk, zodat in veel gevallen slechts een gedeeltelijke Anw-uitkering zal worden uitbetaald.

De Anw-uitkering loopt door tot de nabestaande de AOW-leeftijd bereikt of een samenlevingsverband aangaat. Hierna ontvangt men AOW. Zie website Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Anw-hiaatverzekering

Zie Tijdelijk partnerpensioenverzekering

AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering met als doel het verschaffen van een basisuitkering voor diegenen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan je burgerlijke staat en aan het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond en/of gewerkt. Meer hierover vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is de instantie die de uitkering van de AOW verzorgt.

 

B

Beleidsdekkingsgraad

de beleidsdekkingsgraad geeft de financiële situatie van het pensioenfonds weer. De beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen van het fonds (het vermogen) en de verplichtingen (de pensioenen die het fonds moet betalen). Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat. Is de beleidsdekkingsgraad te laag, dan moet er een herstelplan worden gemaakt. Als de beleidsdekkingsgraad niet snel genoeg herstelt, kan het pensioenfonds bijvoorbeeld besluiten het pensioen - tijdelijk - niet te verhogen of zelfs te verlagen. Lees meer over de beleidsdekkingsgraad.

 

D

Deelnemer

Een deelnemer is een werknemer die deelneemt aan een pensioenregeling. Dat geldt tot slot ook voor medewerkers die tijdens hun werkzame tijd bij UWV arbeidsongeschikt zijn geraakt en vanuit die situatie met ontslag zijn gegaan.

Deeltijdpensioen

Mits de werkgever het toestaat, biedt de pensioenregeling bij UWV je de mogelijkheid om, op zijn vroegst vanaf 60-jarige leeftijd, in deeltijd met pensioen te gaan. Dat betekent dat je ervoor kunt kiezen om deels door te werken en deels het pensioen al in te laten gaan.

 

F

Factor A

Factor A geeft aan hoe groot de pensioenaangroei is geweest in een bepaald jaar. Factor A staat vermeld op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat door Pensioenfonds UWV jaarlijks wordt verstrekt aan. Zie ook fiscale ruimte.

Fiscale ruimte

De fiscale ruimte is het verschil tussen het bedrag dat je wettelijk maximaal belastingvrij aan pensioen mag opbouwen en het bedrag dat je daadwerkelijk opbouwt (Factor A). Om je fiscale ruimte te berekenen, heb je je inkomen en je pensioenaangroei nodig van het afgelopen jaar. Je pensioenaangroei, de zogenaamde Factor A, ontvang je van je pensioenuitvoerder. Je vindt de jaarruimteberekening terug op de website van de Belastingdienst. Stap voor stap word je door de berekening geleid. Aan het einde weet je of je ruimte hebt om lijfrentepremie af te trekken. Je kunt van deze lijfrenteaftrekruimte gebruikmaken bij je belastingaangifte. Wij raden je aan om, als je gebruik wilt maken van je fiscale ruimte, dit vooraf te overleggen met een fiscaal adviseur.

Franchise

De franchise is het bedrag van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd ontvang je – naast een pensioen van eventuele ex-werkgever(s) – ook een AOW-uitkering. Met de AOW-uitkering wordt een deel van je inkomen voor later dus al geregeld vanuit de overheid.
Om dit in te passen in de pensioenregeling wordt een aftrek op het pensioengevend salaris (zie verderop in deze begrippenlijst) toegepast: de franchise. Het deel wat overblijft van het pensioengevend salaris na aftrek van de franchise wordt de pensioengrondslag genoemd. Over de pensioengrondslag wordt pensioen opgebouwd. Let op: er is geen direct verband tussen de hoogte van de franchise en de AOW die je ontvangt.

 

I

Indexatie

Prijzen en lonen stijgen in de loop der jaren. Daarom probeert Pensioenfonds UWV de opgebouwde en ingegane pensioenen ook jaarlijks te laten stijgen. Dit gebeurt door het verlenen van een zogeheten 'toeslag' of 'indexatie'. Indexatie is belangrijk om de koopkracht van het pensioen op peil te houden. Dat geldt voor ingegane pensioenen maar net zo goed voor het pensioen in de opbouwfase. Helaas kan indexatie lang niet altijd plaatsvinden. De indexatie van het pensioen is voorwaardelijk, wat wil zeggen dat het bestuur kan besluiten dat er niet geïndexeerd wordt, bijvoorbeeld als er een dekkingstekort bestaat. Indexatie is dus geen recht.

Individueel Pensioenbeleggen (IPB)

Bij Individueel Pensioenbeleggen via Pensioenfonds UWV leg je (bijvoorbeeld elke maand) een bedrag in waarmee je aanvullend pensioen opbouwt. Je belegt voor eigen rekening en risico voor extra pensioen. Dat kan interessant zijn als je bijvoorbeeld weet dat je straks niet voldoende pensioen krijgt om te kunnen leven zoals je graag wilt. Maar wellicht ook omdat je graag wat eerder wilt stoppen met werken.

Let op: Tot 1 januari 2015 was het mogelijk om voor eigen rekening een risico aanvullend pensioen op te bouwen. Dit werd ook wel Individueel Pensioenbeleggen genoemd. Heeft u vragen over uw IPB regeling? Kijk dan naar de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. 

 

N

Nabestaandenpensioen

Pensioenuitkering voor de eventuele partner en kinderen indien je komt te overlijden. Zie partner- en wezenpensioen.

 

O

Opbouwpercentage

Volgens het huidige reglement bouw je elk jaar in principe 1,738% van de pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen. Vanaf 2013 is het opbouwpercentage echter variabel. Dat is vastgelegd in de cao van UWV. Het exacte opbouwpercentage is vanaf 2013 afhankelijk van wat het pensioenfonds aan opbouw kan ‘betalen’ uit de premie die via de werkgever wordt betaald. De premie die het pensioenfonds via de werkgever ontvangt is namelijk gemaximeerd op 20% van het salaris. Aan het eind van elk jaar wordt – op basis van de financiële positie van het pensioenfonds – vastgesteld hoe hoog het opbouwpercentage wordt voor het volgende jaar. Dit percentage wordt vervolgens vastgelegd in de cao. Deze kun je inzien via UWV Intranet. Voor 2019 is het opbouwpercentage vastgesteld op 1,738% . De pensioenopbouw stopt bij pensionering en/of bij eerdere uitdiensttreding.

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat je ontvangt wanneer je met pensioen gaat. Ouderdomspensioen wordt uitgekeerd zolang je in leven bent.

 

P

Partner

Voor het recht op partnerpensioen is het noodzakelijk dat de partner voldoet aan de definitie van partner in het pensioenreglement. Een ‘partner’ is:

  • De huwelijkspartner;
  • De partner met wie je je hebt laten registreren bij de burgerlijke stand;
  • De partner met wie je samenwoont als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
    • de samenwonende partner mag geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste lijn
    • je partnerschap is bij de notaris in een akte vastgelegd. In deze akte is je partner als begunstigde voor je partnerpensioen aangewezen. Eventuele eerdere begunstigden zijn in deze akte herroepen.
    • je moet volgens het bevolkingsregister op het moment van overlijden minimaal een half jaar hebben samengewoond.

Je partner hoeft pas na je overlijden aan te tonen dat aan vermelde voorwaarden is voldaan.

Partnerpensioen

Dit is een maandelijkse pensioenuitkering aan de partner wanneer de werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde overlijdt. Mits de nabestaande door het pensioenfonds als partner wordt erkend. Het partnerpensioen stopt wanneer de partner overlijdt.

Pensioenbeleggen

Zie Individueel Pensioenbeleggen.

Pensioendatum

Datum waarop de uitkering van het ouderdomspensioen ingaat. Conform het reglement is dit de eerste dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt. De daadwerkelijke pensioendatum kan eerder in de tijd liggen. Dit heet vervroeging van je pensioendatum. Bij UWV eindigt het dienstverband conform cao op de AOW-leeftijd. 

Pensioengevend salaris

Je pensioengevend salaris is de som van de in een kalenderjaar verdiende bruto maandsalarissen, vermeerderd met de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en specifieke toeslagen die worden vermeld op een door het pensioenfondsbestuur vastgestelde lijst. Deze lijst wordt door de werkgever aangeleverd.

Pensioengrondslag

Je bouwt niet over je gehele salaris pensioen op, maar over de zogeheten pensioengrondslag. De pensioengrondslag = je pensioengevend salaris – de franchise.

Werk je in deeltijd, dan wordt je pensioengrondslag vastgesteld op fulltime basis en vervolgens vermenigvuldigd met je parttime percentage.

Je pensioengevend salaris is de som van de in een kalenderjaar verdiende bruto maandsalarissen, vermeerderd met de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en specifieke toeslagen die worden vermeld op een door het pensioenfondsbestuur vastgestelde lijst.

De franchise is het bedrag dat niet meetelt voor de opbouw van het pensioen. Dit houdt verband met de AOW die je vanaf AOW-leeftijd ontvangt. Let op: de franchise en de AOW zijn niet aan elkaar gelijk.

Pensioenpremie

Voor de opbouw van ouderdomspensioen, maar ook voor partner- en arbeidsongeschiktheidspensioen betalen de werkgever en werknemer een maandelijkse pensioenpremie. In totaal betalen werknemer en werkgever jaarlijks maximaal 20% van je salaris aan premie. De werkgever betaalt daarvan het merendeel. De hoogte van je eigen bijdrage is vastgelegd in de UWV-CAO.

Pensioenreglement

Juridische tekst van de pensioenregeling. Hierin kun je lezen hoe het pensioen precies wordt opgebouwd en berekend. Je kunt het officiële pensioenreglement hier downloaden.

 

T

Tijdelijk partnerpensioenverzekering

Je kunt via het pensioenfonds een individuele verzekering afsluiten die – ongeacht een eventuele Anw-uitkering via de overheid – uitkeert aan je partner indien je tijdens je dienstverband bij UWV komt te overlijden. Deze verzekering keert een tijdelijk partnerpensioen uit vanaf je overlijden tot je partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Toeslagverlening

Zie indexatie

 

W

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht betekent dat je het pensioen dat je bij een vorige werkgever hebt opgebouwd, onderbrengt bij de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of pensioenverzekeraar) van je nieuwe werkgever.

Wezenpensioen

Als je kinderen hebt en je overlijdt tijdens je dienstverband bij UWV, of nadat je met pensioen bent gegaan, ontstaat mogelijk recht op wezenpensioen. Wezenpensioen is een uitkering aan je kinderen die de maand volgend op je overlijden ingaat. Het wezenpensioen eindigt als het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt of wordt doorbetaald tot uiterlijk 27-jarige leeftijd van het kind indien het nog studeert of een beroepsopleiding volgt.

WIA

Het uitgangspunt van de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is werken naar vermogen. Daarnaast biedt de WIA een inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. De wet bestaat uit twee delen: de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).