Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Organisatie

 

Om de activiteiten van Pensioenfonds UWV juist te laten verlopen, bestaat de organisatie uit verschillende organen.

Deze zijn:

  • Bestuur;
  • Verantwoordingsorgaan;
  • Raad van Toezicht;
  • Commissie van Beroep;
  • Compliance officer;
  • Bestuursbureau.

Bestuur

Het bestuur van Pensioenfonds UWV is verantwoordelijk voor zowel het formuleren als uitvoeren van het beleid. Hoewel het bestuur ervoor kiest om de pensioenadministratie en vermogensbeheer uit te besteden aan derde partijen, blijft het bestuur eindverantwoordelijk.

Het pensioenfondsbestuur heeft commissies ingesteld voor de advisering en beleidsvoorbereiding op drie specifieke thema’s: 

  • De commissie beleggingen en balansbeheer;
  • De commissie audit, finance en risicomanagement
  • De commissie pensioenzaken. 

Voor de dagelijkse regie over de werkzaamheden van het pensioenfonds wordt het bestuur door het bestuursbureau ondersteund. 

De bestuursleden

Het pensioenfondsbestuur bestaat uit negen leden. Drie bestuursleden (zogeheten werkgeversleden) worden benoemd door het bestuur op voordracht van de Raad van Bestuur UWV. Vier bestuursleden (de zogeheten werknemersleden) worden benoemd door het bestuur op voordracht van de ondernemingsraad. Ook hebben er twee gepensioneerde leden zitting in het bestuur. Zij worden benoemd middels verkiezingen door de (pre)pensioengerechtigden van het fonds. Daarnaast kunnen er voor het bestuur plaatsvervangende bestuursleden worden benoemd. 

Uit de werkgeversbestuursleden wordt de voorzitter van het bestuur benoemd, uit de werknemersleden de secretaris van het bestuur. 

Bekijk hier het jaarprogramma van 2018

dhr. F. van Galen RA
(Frank) (voorzitter)

drs. S.G.S. Mangoendinomo
(Saskia)

dhr. B. Ramautarsing
(Bridj)
(secretaris)

dhr. drs. A.J.M.C. Aarts
(Toine)
(plaatsvervangend secretaris)

mw. J.M.A. van Haren
(Jeannette)
(plaatsvervangend voorzitter)

drs. E. Huizing RBA
(Eric)

dhr. H.J. Bouwknegt
(Jan)

dhr. H. de Groot
(Hugo)

mw. J. Verhoef
(Joke) 


Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke adviestaak. Zo adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur over keuzes die te maken hebben met de communicatie met belanghebbenden, het beloningsbeleid, de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever en de manier waarop met klachten en geschillen wordt omgegaan

dhr. M.C.P. Leliefeld
(Maarten) (Lid)

Lid namens de
deelnemers 

dhr. J.T.G. Broekman 
(John) (Lid)

Lid namens de
deelnemers

mw. T. de Jonge 
(Tineke) (Secretaris)
Lid namens de
deelnemers 


dhr. A.J. Slootweg
(Bram) (Plv secretaris)

Lid namens de pensioen
gerechtigden
 

dhr. J. De Kat
(Jaap) (Plv voorzitter)

Lid namens de
pensioengerechtigden 

mw. D. Ritsma
(Debbie) (Lid)

Lid namens de
werkgever

dhr. H. Meines
(Henk) (Voorzitter)

Lid namens de
werkgever

dhr. H. van Lith
(Herman) (Plv lid)
Plaatsvervangend lid namens
de pensioengerechtigden

dhr. D. van Mil
(Gé) (Lid)

Lid namens de
werknemersdhr. H. van der Wilk
(Hugo)
(plv lid namens werkgever)Raad van Toezicht

De leden van de raad van toezicht worden, op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, benoemd door het bestuur.

dr. W.C. Boeschoten
(Willem)

mw. mr. P.M. Siegman
(Paulien)


mw. O. Perik
(Odette)Commissie van Beroep

Pensioenfonds UWV voert naar eer en geweten het pensioenreglement uit. Ook handelt het fonds in overeenstemming met de statuten. In incidentele gevallen is het echter mogelijk dat een (oud-) medewerker, gepensioneerde of nabestaande het niet eens is met een afgegeven beslissing. In die gevallen kan het ontstane geschil voor worden gelegd aan de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep heeft vervolgens de taak een uitspraak te doen over het ontstane geschil. De Commissie van Beroep behandelt alleen geschillen die conform het Reglement van de Commissie van Beroep ingediend worden. 

De Commissie van Beroep bestaat uit een persoon benoemd door de werkgever, een persoon benoemd door de gezamenlijke vakorganisaties en een door de twee leden aangezochte voorzitter. Alle drie de leden zijn werkzaam bij UWV. 

dhr. H.J.F.M. Sterken
MBA (Enrico)

Dhr. L. van der Borg
(Laurens)

Mw. M. ten Cate
(Marieke)


Compliance officer

Pensioenfonds UWV heeft een externe compliance officer aangesteld die toeziet op de naleving van de gedragscode en relevante wet- en regelgeving. Daarnaast adviseert en informeert de compliance officier over de uitleg en toepassingen van de gedragscode en relevante wet- en regelgeving. 

De compliance officer is onafhankelijk gepositioneerd en doet minimaal eenmaal per jaar schriftelijk verslag van zijn bevindingen aan het bestuur. 

Voor financiële instellingen die onder toezicht staan van De Nederlandse Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) is het aanstellen van een compliance officer verplicht. Onze compliance officer, mevrouw S. (Simone) Gooijaers, is te bereiken per mail: compliance.pensioenfonds@uwv.nl

mw. S. Gooijaers (Simone)

Bestuursbureau

Pensioenfonds UWV heeft een eigen bestuursbureau. Het bestuursbureau wordt ingezet om de dagelijkse taken van het bestuur te ondersteunen. Daarnaast onderhoudt het bestuursbureau de contacten met de derde partijen die bij het pensioenfonds betrokken zijn. 

dhr. drs. M.G.C.M. 
Snijders RA
(Marcel)

dhr. S.J.H.M. Heuvelmans
(Stephan)

dhr. F.A. Wouters MSc
(Fred)

mw. J.P.H. de Graaf - Salakory
(Paula)

dhr. R.J. Koelman
(Rob)

dhr. A.W.M. Andriessen RA
(Arnold)mw. C. Heijne 
(Carolien)

dhr. P.C. Groenland MSc
(Cees)


 

Risicomanager

Dhr. W.A. Etty
(William)

 

Geef je mening