Privacy statement

Je privacy is voor ons heel belangrijk. In ons privacy statement lees je hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens.  

Privacy 

Pensioenfonds UWV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de pensioenovereenkomst goed uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren. Contractuele bepalingen brengen mee dat wij hiervoor gegevens van u en van andere partijen moeten ontvangen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij van de volgende partijen gegevens over u en/of uw dienstverband ontvangen:

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • (Voormalige) werkgever(s)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Andere pensioenuitvoerders

Wij kunnen de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken

 • Voor- en achternamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Datum overlijden
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pensioennummer
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Datum huwelijk(-en)
 • Datum scheiding(-en)
 • Gegevens over uw (ex-)partners
 • Gegevens over uw kinderen
 • Gegevens over uw (voormalige) dienstverband(en)
 • Salaris
 • Deeltijdfactor
 • Aanspraken / pensioenrecht
 • Indicatie gemoedsbezwaard
 • Biometrische gegevens, als u een kopie van uw identiteitsbewijs heeft verstrekt
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid
 • WW-gegevens in verband met voortzetting
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Voorkeurstaal

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Pensioenfonds UWV is contractueel verplicht om de pensioenovereenkomst uit te voeren. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen verwerken we uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van pensioen-,  uitkeringswetgeving en regelgeving
 • Vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en -uitkeringen
 • Berekenen, vastleggen en innen van premies bij werkgevers
 • Behandelen van geschillen
 • Voorkoming van fraude
 • Statistische analyses
 • Adequate communicatie met u als deelnemer en pensioengerechtigde

Delen met andere partijen

Pensioenfonds UWV deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pensioenfonds UWV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Pensioenfonds UWV verwerkt uw gegevens niet buiten de EU.

De uitvoering van de pensioenadministratie heeft pensioenfonds UWV uitbesteed aan TKP Pensioen B.V. (TKP). TKP beschikt daarom over uw (persoons)gegevens. Pensioenfonds UWV heeft met TKP afspraken gemaakt over de wijze waarop TKP met uw gegevens om gaat, met wie zij uw gegevens mogen delen en hoe TKP uw gegevens moet beveiligen. Om de pensioenadministratie van pensioenfonds UWV goed uit te kunnen voeren maakt TKP gebruik van verschillende partijen die afhankelijk van uw situatie uw persoonsgegevens ontvangen (subverwerkers). TKP zorgt bij deze subverwerkers voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau zoals afgesproken tussen pensioenfonds UWV en TKP.

De partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Toezichthouders
 • Overheidsinstanties
 • Uitkeringsinstanties
 • (Her)verzekeraars
 • (Voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
 • Mailingverwerkers/Drukkerijen
 • Archiefopslagen
 • Controlepartijen bijvoorbeeld voor het uitvoeren van looncontroles
 • ICT-database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT-Securitybedrijven
 • Onderzoekspartijen
 • Accountants/actuariskantoren voor assurance doeleinden
 • Adviserend actuaris
 • Advocaten
 • Andere pensioenuitvoerders

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Pensioenfonds UWV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Omdat we te maken hebben met langlopende pensioenverplichtingen kan dat een hele lange periode zijn. We bewaren uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst in ieder geval totdat 25 jaar zijn verstreken na het einde van uw recht op pensioen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

Opnemen van telefoongesprekken

Pensioenfonds UWV kan telefoongesprekken opnemen. Deze opnames worden onder andere gebruikt voor trainings- en coachingsdoeleinden, maar ook voor onderzoek naar verdachte opdrachten en transacties of voor de bestrijding van fraude. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden. Binnen de bewaartermijn heeft u recht op een weergave van het telefoongesprek.

Gegevens inzien of aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen (corrigeren). In bepaalde gevallen kunt u ons daarnaast vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Intrekken toestemming
Om uw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren hebben wij bepaalde persoonsgegevens uiteraard nodig. Maar dit geldt niet voor alle gegevens die wij verwerken. U kunt ons daarom vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij u bellen of e-mailen of als u een belangrijke persoonlijke reden heeft waarom u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of overdracht sturen naar pensioendesk@tkppensioen.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat op deze kopie de pasfoto(‘s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Pensioenfonds UWV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u natuurlijk graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, heeft u het recht om een klacht over ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Pensioenfonds UWV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact

U kunt ons bereiken via:

Website: www.uwvpensioen.nl/contact
Telefoonnummer: 050 582 79 77
Bezoekadres: Europaweg 27; 9723 AS Groningen
Postadres: Postbus 501; 9700 AM Groningen

Cookies

Pensioenfonds UWV maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de site. Lees meer over cookies in ons cookiebeleid.

Onze website bevat links naar internetpagina’s van andere organisaties. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. Pensioenfonds UWV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wijzigingen privacy statement voorbehouden

Pensioenfonds UWV behoudt zich het recht voor het privacy statement te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan dit privacy statement met regelmaat te lezen.

Deze tekst is voor het laatst opgemaakt op 27 juli 2019.

Hoi