Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Financiële situatie

 

Om te beoordelen of de financiële situatie van een pensioenfonds gezond is wordt gebruik gemaakt van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (aandelen, obligaties, vastgoed etc.) en de verplichtingen (de waarde van alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) van het fonds. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft het fonds precies 1 euro in bezit voor elke euro aan uit te keren pensioen. Bovenstaande grafiek geeft het verloop van de dekkingsgraad weer over de laatste 12 maanden.

Toelichting op de gebruikte dekkingsgraden:

  • Actuele dekkingsgraad (januari 2019: 102,6%);
  • Beleidsdekkingsgraad (januari 2019: 103,1%);
  • Vereiste dekkingsgraad (januari 2019: 117,8%).

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt maandelijks bepaald aan de hand van de dan aanwezige bezittingen van het fonds in verhouding tot de dan aanwezige verplichtingen van het fonds. De actuele dekkingsgraad kan behoorlijk schommelen. Het laat heel goed het effect zien van financieel-economische ontwikkelingen. Als de rente bijvoorbeeld daalt, heeft dit direct een negatief effect op de actuele dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad

Het beleid van het fonds is wettelijk gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Maandelijks rapporteert het fonds de beleidsdekkingsgraad aan De Nederlandsche bank. De Nederlandsche bank houdt toezicht op het beleid van het fonds.
De beleidsdekkingsgraad wordt berekend op basis van een 12-maands gemiddelde. Uitgangspunt zijn de uitkomsten van de voorafgaande 12 ‘actuele dekkingsgraad’-cijfers. De beleidsdekkingsgraad schommelt daardoor veel minder dan de actuele dekkingsgraad.

Vereiste dekkingsgraad

Om financieel helemaal gezond te zijn moet een pensioenfonds een goede buffer hebben om tegenslagen te kunnen opvangen. De hoogte van de benodigde buffer is wettelijk bepaald en hangt af van de risico’s die het fonds loopt bij met name  de beleggingen. Dit wordt weergeven met de vereiste dekkingsgraad.

Naast de vereiste dekkingsgraad kent De Nederlandsche Bank ook nog een minimaal vereiste dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad wordt elk jaar aan het einde van het jaar bepaald. 

 

Herstelplan 2018

Is de dekkingsgraad van een fonds lager dan vereist? Dan dient het fonds een herstelplan in bij de Nederlandsche Bank (DNB). In dat plan staat beschreven hoe het fonds op basis van verwachte rendementen en het fondsbeleid binnen de looptijd van het herstelplan (10 jaar) weer financieel gezond verwacht te worden. Indien op 1 januari van het jaar erop de dekkingsgraad nog steeds niet hoog genoeg is, dan dient het fonds een geactualiseerd herstelplan in bij DNB.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is per 31 december 2017 102,0%. Deze is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 117,8% (per 31 december 2017). Daarom heeft Pensioenfonds UWV een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Uit dit plan blijkt dat Pensioenfonds UWV naar verwachting de eerste komende jaren niet kan indexeren. Aanvullende maatregelen zijn volgens het herstelplan niet nodig om op tijd financieel gezond te zijn.

Een pensioenfonds mag niet langdurig een dekkingsgraad hebben onder de minimaal vereiste dekkingsgraad.  De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Pensioenfonds UWV was eind december 2017 104,3%. Op 1 januari 2020 moet de beleidsdekkingsgraad én de actuele dekkingsgraad minimaal gelijk zijn aan 104,3%. Uit het ingediend geactualiseerd herstelplan blijkt dat naar verwachting deze dekkingsgraad tijdig gehaald wordt.

Het kan zijn dat de verwachting in de praktijk niet uitkomt. Bijvoorbeeld doordat de verwachte rendementen niet gehaald worden, of de rente lager wordt dan waarmee wettelijk gerekend wordt. In dat geval ontkomt het fondsbestuur er niet aan om in 2020 de pensioenaanspraken te verlagen. Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet en zal tijdig communiceren indien maatregelen genomen moeten gaan worden.

Financieel crisisplan

Om voorbereid te zijn op een financiële crisis heeft pensioenfonds UWV een financieel crisisplan opgesteld. Dit financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het bestuur van Pensioenfonds UWV op korte termijn effectief kan inzetten indien de dekkingsgraad te laag wordt, waardoor het realiseren van de missie (of hieruit afgeleide doelstellingen) van het pensioenfonds in gevaar komt. In dat geval gaat het bestuur in gesprek met de cao-partners van het fonds. Een van de maatregelen zou kunnen zijn het verlagen van pensioenaanspraken De lasten van eventuele crisismaatregelen worden zo evenwichtig mogelijk verdeeld over (ex-)deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever. 

 

Geef je mening