Overslaan en naar inhoud gaan

Verantwoord beleggen

We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben in de manier waarop we beleggen. Dit komt naar voren in ons verantwoord beleggingsbeleid. De hoofdpunten uit dat beleid zijn: uitsluiting van bedrijven en landen, invloed door dialoog en stemgedrag tijdens vergaderingen.

Uitsluiting van bedrijven en landen

We hebben een uitsluitingslijst (pdf) met bedrijven en landen waarin we niet beleggen. Hierop staan in ieder geval ondernemingen die actief zijn in de productie en/of verkoop van:

 • tabak;
 • kolen;
 • clusterbommen;
 • landmijnen;
 • nucleaire wapens en/of
 • verarmd uranium.

Daarnaast beleggen we niet in landen en bedrijven die:

 • de mensenrechten op grove wijze schenden en/of
 • systematisch en significant de rechten van arbeiders schenden.

Wij gebruiken bij uitsluiting van bedrijven en landen de Global Compact richtlijnen van de Verenigde Naties en de sanctielijst van de Europese Raad. Ook ondertekenden we het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) convenant.

Invloed door dialoog

We oefenen invloed uit op beslissingen van bedrijven waarin we beleggen door met de bedrijven in gesprek te gaan. Dat doen we als er aanleiding toe is vanuit het oogpunt van milieu, maatschappij, ondernemingsbestuur of arbeidsomstandigheden. We richten ons vooral op de thema’s Arbeid en Klimaat. Zo wordt de C02 uitstoot van de beleggingsportefeuille in kaart gebracht en gereduceerd. Ook kijken we naar arbeidsomstandigheden bij de bedrijven waarin wordt belegd.

Bijvoorbeeld: we gingen (samen met andere partijen) in gesprek met een wereldwijde speler in de olie- en gassector. Deze speler onderzocht de mogelijkheid van oliewinning in het noordpoolgebied. Mede door deze gesprekken is het onderzoek naar mogelijke oliewinning in het noordpoolgebied door de onderneming gestaakt.

Stemgedrag tijdens vergaderingen

We gebruiken actief ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin we beleggen. Pensioenfonds UWV stelt zich als een betrokken aandeelhouder op die als doel heeft op de lange termijn waarde te creëren, zowel financieel als maatschappelijk. We concentreren ons op de volgende onderwerpen:

 • samenstelling van het bestuur en onafhankelijkheid;
 • integriteit van accountant(s) en auditor(s);
 • veranderingen in kapitaalstructuur;
 • maatregelen tegen overnames;
 • vergoedingen;
 • besluiten van belanghebbenden;
 • governance, milieu en sociale normen;
 • integriteit van de jaarrekening en
 • door aandeelhouders ingebrachte agendapunten.

Best in class

Wij passen bij beleggingen zoals aandelen en obligaties een best in class benadering toe. Dat betekent dat binnen deze beleggingscategorieën de 50% slechtst presterende bedrijven op de gebieden milieu, sociale factoren (zoals arbeidsomstandigheden) en goede bedrijfsvoering (‘governance’) worden verkocht en de 50% best presterende bedrijven in de beleggingsportefeuille behouden blijven. Het fonds maakt hiervoor gebruik van ESG-ratings. Dit zijn oordelen van gespecialiseerde bureaus die bedrijven scoren op de gebieden milieu, sociale factoren en bedrijfsvoering.

Draagvlak

Wij vinden een breed draagvlak voor maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk. Daarom stemmen we beleid af met actieve deelnemers, de gepensioneerden, de werkgever UWV en het Verantwoordingsorgaan van het fonds. Ook spraken we met de sociale partners over maatschappelijk verantwoord beleggen.

Illiquide beleggingen

Uitsluiting, beïnvloeding en stemgedrag vinden vooral bij plaats bij de illiquide beleggingen. Maar juist bij de selectie van beheerders voor de illiquide beleggingen zoals vastgoed, infrastructuur en private equity kan het pensioenfonds veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) besteden. Op die manier kan het pensioenfondsinvloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de betreffende illiquide belegging. Daarom is er bij de selectie en monitoring van de illiquide beleggingsmanagers veel aandacht voor de integratie van verantwoord beleggen.

Voor de illiquide beleggingsmanagers geldt dat het verantwoord beleggingsbeleid een belangrijk onderdeel van hun eigen bedrijfsvoering en het beleggingsproces is. Deze uitbestedingspartijen hebben, net als het pensioenfonds, de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) ondertekend en rapporteren dus over de wijze waarop zij MVB in hun beleid implementeren. Naast hantering van een ESG due diligence in het beleggingsproces, heeft de vastgoedadviseur het Global Real Estate Sustainability Benchmark initiatief ondertekend.

Ook in het private equity en de infrastructuur mandaat wordt bij iedere beleggingsbeslissing gebruikt gemaakt van een ESG due diligence. Daarbij vindt ook afstemming plaats met het pensioenfonds, in gevallen waarbij ruimte bestaat voor interpretatie (grijze gebieden). Daarnaast wordt gerapporteerd op welke wijze de 3 ESG factoren worden geïntegreerd in het beleggingsproces. In de infrastructuurportefeuille wordt nu belegd in:

 • 2 windmolenparken
 • 1 zonnepark
 • gascentrales en bijhorende infrastructuur die gebouwd wordt omschommelingen in de elektriciteitsproductie door duurzame bronen zoals wind- en zonne-energie op te vangen (standby faciliteiten)

Pensioenfonds UWV draagt hiermee direct bij aan de verduurzaming van energie en een beter klimaat.

Webinar maatschappelijk verantwoord beleggen

Op 8 juni 2021 organiseerde wij een webinar over beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Kijk het webinar nu terug en krijg antwoord op:

 • Waarom belegt het pensioenfonds maatschappelijk verantwoord?
 • Is dit niet heel duur?
 • Waarom kijkt het pensioenfonds vooral naar klimaat en arbeid?

Lees meer over verantwoord beleggen